Information

Denna propå är utsänd till dig som har ett registrerat företag i Sverige i någon form. Sverige har de senaste åren tagit emot ett stort antal människor som skall ut på arbetsmarknaden och kommer att ta emot fler de närmaste åren, enligt aktuella prognoser. Detta genom bl.a anhöriginvandring, asylinvandring och arbetskraftsinvandring. Många av dessa människor kommer att få stanna i Sverige på uppehållstillstånd, arbetstillstånd och en del kommer att bli nya svenska medborgare. De som har kommit och som kommer att komma under de närmaste åren har skiftande bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet. Många är välutbildade men de finns också de som har liten, ingen utbildning eller arbetslivserfarenhet alls. Propån gäller annonsering för ert företag på Företagsopinion (www.foretagsopinion.se). Annonsering kan ske i 4 olika kategorier (Instegsjobb, Nystartsjobb, Traineejobb och Arbetspraktik). I dessa kategorier så kan ni ha upp till 10 st annonser per kategori vid samma tidpunkt, d.v.s att ni kan ha upp till 40 st annonser aktiva vid samma tidpunkt. Annonsering sker online via att logga in på www.foretagsopinion.se med de inloggningsuppgifter som ni erhåller om ni väljer att teckna avtal med Företagsopinion genom att återsända detta avtalsformulär påskrivet. Ni får inloggningsuppgifterna tillsammans med fakturan för det första året. Ni klickar då på “logga in”. När ni är inloggad så kan ni välja mellan olika flikar, däribland “Mina annonser”. Genom att klicka på “Ny annons” så kan ni börja att administrera er annonstjänst och lägga in nya annonser, redigera annonser, ta bort annonser eller pausa annonser. (FO förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser innan publicering) När ni lägger in en ny annons så behöver ni välja kategori för annonsen (Instegsjobb, Nystartsjobb, Traineejobb eller Arbetsparktik). Välj den kategori som passar den annons ni ska lägga in. Skriv in rubrik för annonsen, skriv in annonstext, välj var ni vill att annonsen ska visas (region, län). Ni kan välja att visa er annons i hela Sverige genom att välja “Hela Sverige” i region och inget mer, då visas annonsen i hela Sverige. Vill ni att er annons ska visas i en viss del av Sverige så väljer ni den del av Sverige som ni vill att annonsen ska visas och ni kan därefter även välja Län för att precisera var er annons ska visas, om ni vill detta. Observera att ni kan när som helst gå in på annons och ändra parametrar för annonsen och utföra annan redigering ni önskar. Observera även att er annonsering kommer att automatiskt översättas till följande språk från svenska och visas även på följande språk: Engelska, Arabiska, Kurdiska, Persiska och Somaliska. Denna översättning sker med inbyggt översättningsverktyg i er annonseringstjänst. Detta för att de personer som har annat modersmål än svenska ska kunna läsa era annonser på ett lätt sätt. Ni kan även lägga till kontaktperson för annonsen i fråga samt eventuella kontaktuppgifter till kontaktpersonen telefonnummer samt e-post (de företagsuppgifter som finns på ert företag, offentliga uppgifter kommer hur som helst att visas). De offentliga uppgifter som finns registrerade på ert företag återfinner ni under fiken “Mitt företag”. Dessa uppgifter kan ni redigera och komplettera så att arbetssökande som läser er annons alltid har rätta kontaktuppgifter till ert företag. Vi rekommenderar även att ni gör en kort företagspresentation om ert företag samt att ni lägger till ert företags logotype under denna fiken “Mitt företag. De uppgifter som ni har under fliken “Mitt företag” är de uppgifter som visas för arbetssökande tillsammans med annonser som ert företag lägger in. Var noga med att ha uppdaterade och rätta uppgifter, så att ni inte missar arbetssökandes svar på annonser. Under denna flik ligger även de frågor som är numrerade 2.1– 2.4 på detta avtalsformulär, uppdatera dessa om förändringar har skett sedan ni fyllde i avtalsformuläret, då dessa parametrar också ligger till grund för sökningar på www.foretagsopinion.se för arbetssökande. Det ingår obegränsat antal ändringar och uppdateringar i tjänsten gällande era annonser och era presenterade uppgifter. Inloggningsuppgifterna som ni använder för detta kommer tillsammans med första årets faktura för tjänsten. Dessa inloggningsuppgifter använder ni för att logga in på www.foretagsopinion.se, där klickar ni på ”Logga in” och använder era inloggningsuppgifter. Som inloggad kund så väljer ni i menyn och utför den annonsering, uppdateringar och ändringar ni önskar för stunden för ert företag. Årskostnad för tjänsten är 6395 SEK (sextusentrehundranittiofemkronor) och tjänsten löper under två år med automatisk förlängning med ett år i taget, så länge inte tjänsten avslutas genom uppsägning (se allmänna villkor, nedan på denna sida för utförlig beskrivning om hur uppsägning av tjänsten går till). Observera att formuläret endast kan nyttjas för tecknande av löpande avtal med Företagsopinion som tillhandahåller annonseringstjänst mot årskostnad. Denna blankett är inte för kostnadsfri annonsering eller liknande i någon form.Observera även att Företagsopinion är ett privatägt företag och har inte någon som helst koppling gentemot statliga myndigheter och verk eller skall sammanblandas med dessa på något sätt. Annonsering på www.foretagsopinion.se innebär att ditt företag kan annonsera i 4 st olika kategorier (Instegsjobb, Nystartsjobb, Traineejobb och Arbetsparktik ). De (JA) alternativ (fråga 1.1-1.4) som ni har givit på detta avtalsformulär införes av Företagsopinion åt er (se vidare under “Allmänna villkor”), men all nyannonsering, uppdateringar, ändringar eller rättelser i er annonsering på Företagsopinion utför ni som kund, online genom att logga in på www.foretagsopinion.se med era personliga utsända inloggningsuppgifter. Har ni inte svarat (Ja) på någon av frågorna 1.1-1.4 så påbörjar ni er annonsering själv, när det passar er (dvs om ni har svarat “Nej”, “Ingen uppgift” eller har missat att kryssa i någon ruta). Observera detta formulär är inte för kostnadsfri annonsering i någon form. Önskar ni ta del av denna propå om annonsering på www.foretagsopinion.se, så är kostnaden 6395kr per år. Vill ni ta del av denna annonspropå mot årskostnad, så signera detta avtalsformulär och återsänd med det bifogade svarskuvertet och ta gärna en kopia av detta avtalsformulär (sida 1-4), för ert eget bruk. Önskar ni ej att teckna avtal mot årskostnad gällande annonsering så kan ni helt och hållet bortse från denna propå.

Allmänna villkor

Avtalets parter

Avtalet (formuläret) gäller mellan å ena sidan företaget som beställer tjänsten annonsering (”Kunden”) och Företagsopinion OÜ (även benämnd Företagsopinion och www.foretagsopinion.se), organisationsnummer 14201274, (”FO”), å andra sidan.

Avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet

Avtalet gäller för det som ingår i propån om annonsering (beställningen). Avtalet löper på 24 månader (2 år) med automatisk förlängning med 12 månader (1 år) löpande, om uppsägning inte sker från kundens sida. Uppsägning av avtalet skall av Kunden ske skriftligen via brev till FO alternativt kan Kunden säga upp avtalet online. Skriftlig uppsägning skickas till: Foretagsopinion OÜ, Box 3209, Narva mnt 1, 105 05 Tallinn, Estland. Uppsägning online utförs genom att Kunden besöker www.foretagsopinion.se och loggar in med Kundens utsända inloggningsuppgifter. När detta skett, så kommer ”Kundprofil/Hem” att visas. I toppmenyn finns valet ”Uppsägning av avtal”. Genom att klicka på knappen i toppmenyn Uppsägning av avtal och bekräfta detta, genom att klicka JA så har uppsägningen skickats online. Uppsägningen (online eller skriftligen) ska ha inkommit till FO, senast 90 dagar före avtalets slutdatum, annars sker förlängning av avtalet om 12 månader (1 år) per automatik.

Avtalets upphörande

Avtalet upphör att gälla mellan Kunden och FO, om Kunden skriftligt brevledes till FO`s adress eller inloggad online genom Kundens utsända inloggningsuppgifter på www.foretagsopinion.se, säger upp avtalet i tid (se “Avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet”).

Parternas ansvar:

FO skall leverera det som ingår i propån om tjänst gällande annonsering och leverera inloggningsuppgifter (kundnummer och kundens personliga och unika kod) till kunden i samband med fakturan för de första 12 månaderna (1 år). Inloggningsuppgifterna som kunden får av FO har kunden ansvar att ta noga hand om och använda dessa för att utföra sin annonsering i de 4 olika kategorierna. FO lägger in Kundens initiala annonseringsuppgifter, om kunden har svarat “JA” på i någon eller era av frågorna 1.1-1.4 på detta avtalsformulär (Kunden har sedan fullt ansvar att redigera, uppdatera, e.t.c denna initiala information som FO lägger in åt Kunden i de annonskategorier som kunden svarat JA på). Exempel på hur FO lägger in åt kunden som svarat “JA” på någon, era eller alla frågor (1.1-1.4): T.ex annonskategori “Instegsjobb”, FO lägger in text åt kunden liknande “Rubrik: Instegsjobb” “Annonstext: Vårt företag kan ta emot person-er för Instegsjobb. Kontakta oss (Kunden) för mer information”. Har Kunden inte valt att svara “JA” på någon av frågorna 1.1-1.4 manuellt på detta avtalsformulär så är det Kundens ansvar att påbörja sin annonsering med de utsända inloggningsuppgifterna. FO förbehåller sig rätten att granska samtliga av Kundens annonser innan publicering och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den inte läggs in i rätt kategori, inte är relevant, använder ovårdat språk, tredje parts upphovsrätt, rättslig reglering eller liknande. Om Kund löpande eller upprepade gånger bryter mot dessa regler, så har FO rätt att stänga av Kund från annonsering under 1-12 månader, beroende på omfatting av Kunds missbruk av annonseringstjänsten. Kunden är ansvarig för att utföra sina betalningar i tid till FO och Kunden är ansvarig för uppfyllande av samtliga de förpliktelser som följer av avtalet gentemot FO (Företagsopinion).

Servicenivå:

FO skall verka för att Kunden får enkla, korrekta och snabba svar beträdande, beställningar, instruktioner, internetsupport och eventuella fakturafrågor.

Fakturering, priser och valuta:

Priserna anges i Svenska kronor (SEK) exklusive moms. I de fall moms skall faktureras (gäller företag, föreningar eller liknande som inte är momsregistrerade) är det svensk moms om 25% som tillkommer. Priset för annonsering (tjänsten som kunden har beställt) är 6395 SEK per 12 månader (1 år). Totalkostnaden för perioden 24 månader (2 år) är 12790 SEK. Fakturering sker förskottsvis i perioder om 12 månader gällande annonsering. Betalning skall senast vara FO tillhanda 14 dagar efter angivet fakturadatum. FO har rätt att anlita externt faktureringsbolag eller liknande (tredje part) för sin fakturering mot Kunden. FO har även rätt att överlåta alternativt försälja fordran mot Kunden till tredje part. FO samt tredje part har rätt att ta ut faktureringsavgift om 50 SEK (alternativt motsvarande belopp i EUR, baserat på aktuell växlingskurs vid fakturadatum) av Kunden. Dröjsmålsränta utgår med 16%. Kunden är skyldig att betala samtliga avgifter i samband med betalning av fakturor, även innefattande Kundens samt mottagarens eventuella bankavgifter. FO förbehåller sig även rätten att om FO eller tredje part så önskar, att fakturera Kunden i Euro (EUR), baserad på växlingskurs SEK-EUR gällande vid beställningsdatum. Ekonomiska anspråk härledande till tredje part kan ej riktas mot FO. FO eller tredje part har rätt att debitera kunden för hela den tecknade avtalsperioden 24 månader (2 år) om kunden av någon anledning inte betalar den första fakturan för de första 12 månaderna (1 år) i tid.

Force majeure:

FO kan inte hållas som ansvarig beträdande leverans av inloggningsuppgifter / koder till Kunden eller att www.foretagsopinion.se inte kan nås eller liknande uppkommen omständighet, p.g.a. miljökatastrof, krigshandling, terroristhandling, upplopp, nödsituation, revolution, strejk, lockout, blockad, brand, översvämmning, sabotage, myndighetsingripande, lagbud eller annan liknande händelse som FO ej råder över. FO kan ej heller hållas ansvarig för de automatiska översättningar som sker med språkverktyg gällande annonsering blir fullständigt korrekta.
Tvist: Meningsskiljaktigheter mellan parterna beträffande Avtalet skall i första hand lösas genom skriftväxling mellan FO och Kunden (parterna). Kan parterna inte komma överens har estnisk allmän domstol exklusiv behörighet att avgöra i tvist som uppstår ur eller i samband med detta Avtal, med undantag för om att FO tar talan i domstol i Sverige. Detta Avtal regleras av estnisk lag, utom i de fall där FO tar talan vid allmän domstol i Sverige, då skall svensk lag tillämpas på avtalet.

Kontakt:

Mustamäe tee 5-207, Tallinn 10616